top of page

Wynagrodzenie za świadczone usługi

zakładka poświęcona zasadom ustalania wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi

Jedynym z istotnych pytań, które pojawia się na początku, w trakcie albo też na końcu rozmowy z Klientem, przed podjęciem przez Niego decyzji o zleceniu prowadzenia sprawy, jest kwestia wynagrodzenia za usługę. W mojej pracy podchodzę do każdej sprawy, przedstawianego mi problemu, indywidualnie. W każdej sytuacji w rozmowie z Klientem analizuję stopień skomplikowania sprawy, ewentualne rozwiązania prawne (sądowe albo pozasądowe możliwości rozwiązania sporu) i przedstawiam je Klientowi. Jednocześnie oceniając stopień skomplikowania sprawy analizuję swój nakład pracy, jaki jest niezbędny do należytej reprezentacji Klienta i rozwiązania przedstawianego przez niego problemu.


Koszt porady prawnej wynosi od 200,00 zł brutto. W sytuacji zlecenia prowadzenia sprawy cywilnej (związanej z koniecznością zainicjowania postępowania sądowego), karnej (związanej z realizacją przysługującego klientowi prawa do obrony i realizacji tego prawa poprzez ustanowienie obrońcy na każdym etapie postępowania karnego), czy też administracyjnej, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalam indywidualnie, biorąc pod uwagę poniższe wytyczne.


Wpływ na wysokość ustalanego wynagrodzenia mają przede wszystkim:

- rodzaj/charakter prowadzonej sprawy,

- rola Klienta w danej sprawie (np. powód, pozwany, podejrzany, oskarżony, oskarżyciel posiłkowy),

- stopień skomplikowania sprawy (na którą składa się m. in. konieczność zapoznania z dokumentami przekazanymi przez Klienta lub też aktami w Prokuraturze, Sądzie), oraz obszerność i zawiłość sprawy,

- ilość stron postępowania biorących udział w sprawie,

- wartość przedmiotu sprawy (wartość przedmiotu sporu pomiędzy stronami postępowania),

- rodzaj i charakter dóbr podlegających ochronie (dobra materialne, czy też dobra niematerialne – np. zdrowie, życie, dobre imię, godność),

- przewidywany nakład swojej pracy (uzależniony m. in. od miejsca prowadzenia postępowania).


Wynagrodzenie za udzieloną poradę prawną, w przypadku późniejszego zlecenia przez Klienta prowadzenia sprawy objętej poradą, jest zaliczane przeze mnie na poczet wynagrodzenia ustalonego za prowadzenie sprawy.


Przewiduję możliwość rozłożenia na raty ustalonego wynagrodzenia, po indywidualnym uzgodnieniu wysokości rat i terminów płatności z Klientem.


W sytuacji zlecenia prowadzenia sprawy poza terenem siedziby mojej Kancelarii albo Filii, dodatkowym kosztem prowadzenia sprawy jest zwrot kosztów dojazdu do siedziby sądu/organu, przed którym mam reprezentować Klienta, najczęściej samochodem lub pociągiem – według uzgodnień z Klientem.

Wynagrodzenie: About
bottom of page