top of page
Judge's Table

Świadczone usługi

Niezbędne informacje o rodzajach usług prawnych świadczonych przez Kancelarię.

Świadczone usługi: Practice Areas

UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH

Jedną z podstawowych usług świadczonych przeze mnie w toku codziennej pracy zawodowej jest właśnie udzielanie porad prawnych. Najczęściej w taki sposób zawiązuje się moja współpraca z Klientem, który napotkawszy problem natury faktycznej/prawnej, umawia się w celu udzielenia jemu dary, wskazówek, w jaki sposób powinien zachować się wobec problemu, z którym się zmaga. Doświadczenie kilku lat mojej pracy wskazuje na jedną prawidłowość. Postępujący z czasem coraz większy stopień skomplikowania stosunków społecznych, gospodarczych, ekonomicznych wymaga od nas coraz większej świadomości prawnej, co oznacza dla każdego z Nas zarówno nowe, szersze możliwości i uprawnienia (np. jako konsumenta), ale pociąga za sobą cały szereg niebezpieczeństw. Często trudno jest odnaleźć się Nam w sposób właściwy w otaczającej rzeczywistości, stąd też w wielu takich sytuacjach rozsądnym rozwiązaniem może okazać się porada prawna, której meritum stanowi według mnie uzyskanie przez Klienta wyczerpującej odpowiedzi na trapiące problemy i zagadnienia. Dzięki temu będąc świadomym swoich praw, obowiązków i zagrożeń swoich interesów, Klient jest w stanie podjąć najlepsze dla Niego decyzje.

Spotkanie ze mną w formie porady prawnej nie jest w żaden sposób limitowane czasowo, gdyż za każdym razem zależy mi na tym, aby wyczerpująco odpowiedzieć na pytania Klienta i przedstawić propozycje rozwiązań. Długość spotkania zależy od stopnia zawiłości sprawy oraz tego, czy na przestawiony problem jestem w stanie udzielić odpowiedzi w trakcie spotkania. Jeżeli wyłoni się zagadnienie prawne wymagające szerszej analizy i sięgnięcia do aktualnego orzecznictwa sądów, wówczas umawiam się z Klientem na inny dogodny termin, na którym przedstawiam rezultaty dokonanej analizy i proponowane przeze mnie rozwiązania prawne.

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - NEGOCJACJE I MEDIACJE

Wielokrotnie w trakcie mojej pracy zawodowej spotkałem się z sytuacjami, w których udało mi się rozwiązać problemy Klientów poprzez negocjacje, mediacje i zawarcie kompromisu w formie ugody/umowy z przeciwnikiem. Z uwagi na powyższe przy przyjęciu sprawy poświęcam sporo czasu na wyjaśnienie Klientowi i zarysowanie możliwości pozasądowego rozwiązania problemu/sporu/sytuacji faktycznej. Z uwagi na powyższe w katalogu świadczonych przeze mnie usług jest również reprezentacja Klientów w towarzyszących im sporach na etapie przedsądowym i pośrednictwo w rozmowach, negocjacjach, zarówno w formie spotkań, jak i wymiany korespondencji. Drodzy Państwo, nie zapominajmy, że pozasądowy sposób rozwiązania sporu pomiędzy stronami ma jedną (z wielu) zasadniczych zalet - to bowiem strony same uzgadniają satysfakcjonujące je rozwiązanie, a co za tym idzie - obie strony po udanych negocjacjach i podpisaniu porozumienia mogą czuć się wygrane. W przypadku sporu sądowego oddajemy nasze losy do rozstrzygnięcia Sądowi; za togą i orłem dumnie zawieszonym na sędziowskim łańcuchu stoi człowiek, który podejmuje decyzje według swojego uznania, doświadczenia życiowego i w granicach prawa. W takim przypadku zwykle jedna ze stron jest tą przegrywającą proces. Drugą, nie mniej ważną zaletą pozasądowego rozwiązania sporu jest oszczędność - czasu, pieniędzy i nerwów, jakie niewątpliwie towarzyszyć nam będą w trakcie trwania nierzadko 2 - 3 - letniego procesu w sądzie. Dlatego, zawsze gdy jest to oczywiście możliwe, i spotyka się to z aprobatą Moich Klientów, staram się w pierwszej kolejności zaproponować pozasądowe rozwiązania sporu w drodze negocjacji i mediacji.

PRZEDSĄDOWA POMOC PRAWNA - KIEROWANIE PISM, WEZWAŃ, ŻĄDAŃ

Kolejnym rodzajem świadczonych przeze mnie usług prawnych jest przedsądowa reprezentacja Klientów, polegająca na kierowaniu w Ich imieniu pism w postaci wezwań do zapłaty , żądań określonego działania albo zaniechania lub też innych form prawnie dopuszczalnych zachowań, które są wymagane w danej sytuacji. Tego typu pomoc prawna najczęściej sprowadza się do wystosowania przeze mnie:

- przedsądowego wezwania do zapłaty (w przypadku nieuregulowania w terminie przez stronę umowy faktury, rachunku, należności wynikającej z zawartej umowy),  

- wezwania do zaniechania naruszeń dóbr osobistych (najczęściej połączonego z wezwaniem do zapłaty należnego zadośćuczynienia lub odszkodowania),

- wezwania do ustalenia zasad umownego zniesienia współwłasności/ działu spadku/podziału majątku.

Wymieniony katalog pism ma oczywiście charakter poglądowy i stanowi najczęściej spotykane w praktyce mojej pracy. W rzeczywistości za każdym razem oceniam kształt praw i obowiązków, którego stroną jest Klient, oceniam charakter naruszonych dóbr, lub też sposób zadośćuczynienia jego interesowi, i adekwatnie do sytuacji kieruję do przeciwnika stosowne pismo zawierające stanowisko Klienta i jego żądania/oczekiwania oparte o przepisy prawa.

REPREZENTACJA KLIENTÓW PRZED SĄDAMI, ORGANAMI PROKURATURY, INSTYTUCJAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Podstawę mojej pracy zawodowej stanowi reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej - Sądami, jednostkami Prokuratury, Policji, organami administracji rządowej, samorządowej. Innymi słowy - podejmuję się zastępowania Klientów przed każdym organem, instytucją, aby zapewnić należytą ochronę prawną i wymaganą w danych okolicznościach reprezentację. W praktyce sprowadza się to do podejmowania coraz to nowych wyzwań. W końcu różnorodność spraw i problemów, z którymi przychodzą do mnie Klienci, wymaga ode mnie elastycznego i indywidualnego podejścia do każdej sprawy. 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

Wygrana sprawa o zapłatę należności pieniężnych jest powodem do satysfakcji - dla strony wygrywającej proces. Niewątpliwie w przypadku reprezentacji w postępowaniu przez pełnomocnika, wygrana sprawy jest powodem zadowolenia i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Niestety nie zawsze wygranie sprawy jest równoważne w skutkach z jej definitywnym zakończeniem. Nierzadko zdarza się, że pomimo posiadania w ręku prawomocnego wyroku, na mocy którego zasądzono należności pieniężne, strona zobowiązana do ich uregulowania odmawia zapłaty. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest uzyskanie należności w drodze przymusu - poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego u Komornika Sądowego.

Udając się po pomoc prawną, na pierwsze spotkanie do mojej Kancelarii, uprzejmie proszę zabrać ze sobą wszystkie posiadane przez Państwa dokumenty, notatki, zdjęcia, jednym słowem wszystko co jest związane z tematyką problemu prawnego, z którym zwracają się Państwo po pomoc prawną. Udostępnienie mi tych dokumentów jest dla mnie niezbędne, aby w trakcie spotkania móc rozeznać się właściwie w sytuacji faktycznej i prawnej, a co za tym idzie, aby móc udzielić możliwie pełnej, fachowej porady prawnej.

bottom of page