top of page
Signing a Contract

Specjalizacje

Informacje na temat katalogu spraw stanowiących wiodący przedmiot działalności Kancelarii

Specjalizacje: Practice Areas

SPRAWY KARNE

Obrona w sprawach karnych.

Od początku mojej pracy zawodowej w kancelarii adwokackiej jako asystent, potem aplikant adwokacki, miałem styczność ze sprawami karnymi. Dzięki nabytemu wieloletniemu doświadczeniu w reprezentacji Klientów z pasją wykonuję swój zawodowy obowiązek udzielania pomocy prawnej realizując przysługujące moim Klientom prawo do obrony w sprawach karnych. Każda sprawa, w tym w szczególności sprawy karne, niosą ze sobą olbrzymie brzemię dla Klienta, nie rzadko bowiem okazuje się, że ewentualne niepomyślne zakończenie danej sprawy oznacza daleko idące konsekwencje, zarówno finansowe (np. obowiązek pokrycia kary grzywny, kosztów sądowych, naprawienia wyrządzonej szkody), jak i tą najbardziej dotkliwą – pozbawienie wolności. Stąd też przy prowadzeniu każdej sprawy staram się wspólnie z klientem opracować najbardziej korzystną dla niego linię obrony, tak w płaszczyźnie konkretnej sprawy, jak i w płaszczyźnie wszystkich ciążących na nim obowiązków prawno-karnych. Stąd też niezmiernie istotne jest zaufanie pomiędzy pełnomocnikiem – obrońcą, a Klientem, na które pracuję przy każdym zleceniu, aby dać moim Klientom poczucie bezpieczeństwa. Staram się na każdym etapie prowadzonej sprawy udzielać Klientowi niezbędnych porad i wskazówek tak, aby „czuł” i rozumiał sprawę ze swoim udziałem oraz, aby miał pełną świadomość tego, co na kanwie sprawy, dzieje się z jego udziałem.

Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Posiadane przeze mnie doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach karnych nie skupia się jedynie wokół realizacji obron karnych. Rozumiejąc problematykę i złożoność procesu karnego występuję w sprawach karnych niejako po drugiej stronie barykady - jako pełnomocnika osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Reprezentacja w postępowaniu karnym (czym szybciej, tym lepiej) już na etapie postępowania prokuratorskiego stwarza pokrzywdzonemu olbrzymie możliwości wpływania na tok tego postępowania i jego przebieg.

Dozór elektroniczny.

Odbycie przez osobę skazaną kary pozbawienia wolności może odbyć się (poza izolacją w zakładzie karnym) w warunkach wolnościowych w tzw. systemie dozoru elektronicznego. Dozór elektroniczny, potocznie nazywany "obrożą" stanowi niewątpliwie atrakcyjny dla osób skazanych sposób odbycia orzeczonej kary. Bowiem odbywając karę w ten sposób skazany może przede wszystkim - zamiast w więziennej celi - mieszkać w swoim miejscu zamieszkania. Co więcej, skazany może w czasie odbywania kary pracować, na zasadach ogólnych (nawet kontynuując zatrudnienie u swojego pracodawcy). W zasadzie jedynym ograniczeniem jest dla skazanego czas - bowiem jednym z warunków odbywania kary jest konieczność przestrzegania harmonogramu godzin (najczęściej 8, 10, do 12 godzin na dobę), w czasie których skazany może przebywać poza swoim miejscem zamieszkania (i jednocześnie miejscem odbywania kary. W skrócie mówiąc, wykonując karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazany ma możliwość pozostawania w swoim miejscu zamieszkania, w otoczeniu członków swojej rodziny, a nadto ma możliwość wykonywania pracy zarobkowej, dzięki czemu jest w stanie utrzymywać siebie oraz rodzinę. I chyba w zasadzie nikogo nie trzeba przekonywać o przewadze tej instytucji nad "tradycyjnym" odbywaniem kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

SPRAWY RODZINNE

Poza sprawami karnymi podstawę mojej codziennej pracy zawodowej stanowią sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Sprawy rodzinne posiadają swoją dosyć charakterystyczną specyfikę - dotyczą problematyki bardzo intymnej sfery życia - rodziny, małżonków, dzieci oraz wzajemnych relacji zarówno pomiędzy małżonkami, jak i rodzicami a dziećmi. 

Do tej kategorii spraw, które prowadzę w ramach świadczonych przeze mnie usług, należą sprawy: 


- o rozwód,

- podział majątku wspólnego małżonków,

- o ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

- o alimenty,

- o zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny,

- o ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi/dziadków z wnukami,

- o władzę rodzicielską (pozbawienie, ograniczenie).

SPRAWY CYWILNE

Sprawy cywilne są sprawami wynikającymi z wzajemnych stosunków pomiędzy ludźmi oraz umów zawieranych w codziennym życiu. Powyższe przekłada się w prostej konsekwencji na powszechność występowania tych spraw w mojej praktyce zawodowej. Zajmuję się prowadzeniem spraw cywilnych, w szczególności:


- o zapłatę wszelkiego rodzaju świadczeń pieniężnych.

SPRAWY SPADKOWE

W ramach prowadzonej działalności zajmuję się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa spadkowego, należą do nich głównie sprawy:

- o stwierdzenie nabycia spadku,

- o otwarcie i ogłoszenie testamentu,

- o dział spadku.

SPRAWY EGZEKUCYJNE

Z racji posiadanego doświadczenia zawodowego pomagam Klientom uzyskać należności zasądzone na Ich rzecz w postępowaniach cywilnych oraz karnych. W tym celu współpracuję z wieloma Kancelariami Komorniczymi w Szczecinie oraz regionie, dzięki czemu wszczynane postępowania egzekucyjne toczą się możliwie blisko miejsca zamieszkania dłużnika. Wybór komornika jest bardzo ważny w zasadzie ze względu na fakt, że gdy wierzyciel zdecyduje się na prowadzenie egzekucji z nieruchomości należącej do dłużnika, właściwym do prowadzenia prowadzenia egzekucyjnego jest jedynie Komornik Sądowy, w którego okręgu działania położona jest nieruchomość.

Wszczynanie i przeprowadzanie postępowań egzekucyjnych z pozycji wierzyciela (w celu uzyskania należności pieniężnych) pozwala mi jednocześnie na skuteczną reprezentację drugiego z uczestników tego postępowania - dłużnika. Wbrew wielu opiniom, dłużnik przy podjęciu aktywnych działań w postępowaniu egzekucyjnym, ma duże możliwości wpływania na przebieg i tempo toczącego postępowania. Wystarczy wspomnieć, że praktycznie każda decyzja Komornika Sądowego, niekorzystna  dla dłużnika jest przez niego zaskarżalna w drodze skargi na czynność komornika. Innymi słowy, wydawane w toku postępowania egzekucyjnego postanowienia, będące czynnościami przeciwko dłużnikowi, podlegają kontroli Sądu. Nikt nie jest nieomylny. Nierzadko decyzje Komornika Sądowego, choć korzystne dla wierzyciela, naruszają interes dłużnika. Z uwagi na powyższe myślę, że również w sytuacji dłużnika warto jest korzystać ze swoich uprawnień i aktywnie działać w postępowaniu egzekucyjnym, w czym wydatnie może pomóc wiedza i doświadczenie adwokata.

Udając się po pomoc prawną, na pierwsze spotkanie do mojej Kancelarii, uprzejmie proszę zabrać ze sobą wszystkie posiadane przez Państwa dokumenty, notatki, zdjęcia, jednym słowem wszystko co jest związane z tematyką problemu prawnego, z którym zwracają się Państwo po pomoc prawną. Udostępnienie mi tych dokumentów jest dla mnie niezbędne, aby w trakcie spotkania móc rozeznać się właściwie w sytuacji faktycznej i prawnej, a co za tym idzie, aby móc udzielić możliwie pełnej, fachowej porady prawnej.

bottom of page